НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основна мета Спілки: здійснення і захист прав та свобод, задоволення суспільних, зокрема політичних, економічних, соціальних, культурних, правових та інших інтересів і потреб своїх членів – громадських організацій учасників бойових дій та антитерористичної операції.

Для реалізації зазначеної мети Спілка здійснює наступні завдання:
–        сприяє створенню громадських організацій для надання правової та соціальної допомоги в населених пунктах, де вони відсутні;
–        сприяє вирішенню питань по наданню статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції у складі добровольчих формувань;
–        сприяє вирішенню питань по наданню статусу сім’ям загиблих військовослужбовців та осіб, що брали участь у проведенні антитерористичної операції у складі добровольчих формувань;
–        сприяє розвитку фізичної і психологічної реабілітаці та абілітації для учасників бойових дій;
–        отримувати гуманітарну допомогу від донорів;
–        сприяє демократії, захисту свободи слова;
–        сприяє зростанню екологічної та культурної свідомості суспільства;
–        сприяє розвитку громадянської активності;
–        сприяє соціальному захисту для  військовослужбовців, мобілізованих, демобілізованих та осіб у складі добровольчих формувань;
–        сприяє підвищенню правової свідомості своїх членів, а також допомагає у захисті їх законних прав та інтересів;
–        сприяє практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм;
–        сприяє охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
–        сприяє розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, бере участь у поданні правової допомоги населенню та здійсненню соціального догляду за хворими та інвалідами війни.

Для досягнення мети і завдань Спілка проводить наступну   діяльність:
–        здійснює волонтерську допомогу військовослужбовцям та добровольцям, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції;
–        надає первинну правову допомогу учасникам бойових дій на громадських засадах;
–        бере участь у здобутті грантів для здійснення статутної діяльності;
–        виступає засновником юридичних осіб, діяльність яких передбачає збір коштів з метою повернення полонених військовослужбовців та добровольців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також співпраця з аналогічними організаціями;
–        співпраця з іноземними неурядовими та міжнародними організаціями;
–        тісна співпраця з Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, для реалізації проектів та державних програм стосовно учасників бойових дій;
–        співпраця з органами міцевої влади, де знаходяться або будуть засновуватись місцеві організації;
–        співпраця з громадськими організаціями та благодійними фондами різних спрямуваннь;
–        координує діяльність членів Спілки, спрямовану на досягнення мети, предмету та завдань Спілки, проводить відповідні заходи;
–        підтримує законодавчі ініціативи, ініціює цікаві та перспективні починання в сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, спрямовані на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав учасників бойових дій та антитерористичної операції.;
–        вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо покращення соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, спрямовані на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав учасників бойових дій та антитерористичної операції.;
–        бере участь у фінансуванні або здійснює самостійно цільові програми і проекти;
–        надає матеріальну та організаційну допомогу організаціям і установам, діяльність яких пов’язана із статутною метою Спілки;
–        здійснює співпрацю з громадськими організаціями, закладами науки і культури інших країн;
–        здійснює організацію та фінансування видавничої діяльності з питань діяльності Спілки, створення власного друкованого засобу масової інформації, інформаційних бюлетенів;
–        сприяння у виданні просвітницької загальноосвітньої літератури, включаючи фінансування видання літератури;
–        бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації для реалізації мети та завдань передбачених статутом;
–        бере участь в організації і проведенні згідно з чинним законодавством фестивалів, ярмарок, тощо, доходи від яких спрямовуються виключно на статутні цілі Спілки;
–        надає допомогу у створенні і розвитку неурядових неприбуткових організацій;
–        організовує, координує та фінансує заходи, спрямовані на досягнення мети Спілки;
–        співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
–        бере участь у розробці різного роду програм i проектів.

Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Спілка в установленому законодавством порядку має право:
–        виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем у суді та третейському судах;
–        виступати від імені членів Спілки на всіх рівнях влади;
–        проводити мирні зібрання;
–        залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної підтримки діяльності Спілки;
–        одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
–        співпрацювати з іншими громадськими організаціями, спілками та благодійними фондами за напрямками своєї статутної діяльності;
–        звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями, заявами, скаргами;
–      одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Спілки;
–      брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфер діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
–      вступати в інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
–        представляти та захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, судах, перед громадянами;
–        одержувати у встановленому законом порядку від органів державної влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування публічну інформацію необхідну для реалізації своєї статутної мети та основних завдань;
–        засновувати засоби масової інформації з метою досягнення статутної мети (цілей) ;
–        розповсюджувати інформацію, пропагувати мету та основні завдання Спілки, сприяти здійсненню просвітницької та науково-методичної діяльності,  запозиченню кращого досвіду інших країн;
–        підтримувати та брати участь в організації та проведенні національних і міжнародних форумів, симпозіумів, конференцій, виставок, конкурсів, тощо;
–        мати власну символіку, яка підлягає реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.
–        здійснювати інші права, не заборонені законом.

Немає коментарів:

Дописати коментар